Читачам           Центральна Дитяча бібліотека головна книгозбірня дитячої книги серед книгозбірень Тернопільської міської ЦБС, фонд якої становить понад 53 тисячі примірників книг та періодичних видань. Послугами бібліотеки користуються понад 3 тис. дітей віком до 18 років та організаторів дитячого читання.

           В бібліотеці функціонують:
 • відділ обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів ( абонемент, читальний зал). На відділі працює сектор сімейного читання та інформаційного комфорту сім'ї, який надає консультативну допомогу з проблемних питань виховання та сприяння розвитку домашнього читання. Організовує сімейне дозвілля в бібліотеці ("сімейний weekend");
 • відділ обслуговування учнів 5-11 класів (абонемент, читальний зал);
 • "Інтернет-центр".
           До послуг користувачів:

           Універсальний фонд друкованих видань, великий вибір словників, довідників, енциклопедій, науково-популярної, художньої та краєзнавчої літератури.


            Іноваційні послуги бібліотеки:

 • Інтернет для навчання;
 • Курси комп'ютерної грамотності;
 • Віртуальні мандрівки, екскурсії;
 • Звя'зок з рідними і друзями по Skype;
 • Спілкування у соціальних мережах;
 • Інтернет-мережа на допомогу батькам;
 • Консультації сімейного онлайн-психолога;
 • Вільний доступ до віртуальної правової сторінки.
Перелік додаткових платних послуг,які надаються  користувачам ЦДБ:

 • Оформлення електронних реєстраційних документів 
 • користувачів бібліотеки;
 • Роздрукування інформації з електронних носіїв на лазерному принтері;
 • Ксерокопіювання;
 • Користування персональним комп'ютером ;
 • Запис інформації на електронних носіях користувача CD, DVD;
 • Проведення відео, фото і кінозйомок приміщень та інтер'єрів бібліотек, окремих експонатів, експозицій, виставок, які знаходяться у приміщенні бібліотеки;
 • Організація діяльності клубу за інтересами.       
 •   
Правила користування центральною дитячою бібліотекою Тернопільської міської
централізованої бібліотечної системи

1. Загальні положення

 1.1. Правила користування центральною дитячою  бібліотекою
Тернопільської міської ЦБС (надалі – бібліотека) розроблені відповідно
Типових   правил  користування  бібліотеками  в Україні, Законів України
«Про культуру», "Про бібліотеки і бібліотечну  справу", із змінами і 
доповненнями та інших  нормативно-правових документів.
 1.2. Бібліотека обслуговуює  користувачів згідно із правилами користування 
бібліотекою, розробленими на основі цих типових правил.
1.3. Правила є основним документом, який регламентує взаємовідносини 
між користувачами і бібліотекою, визначає права та обов’язки користувачів
 і працівників бібліотеки та є обов’язковими для виконання.
1.4. Права громадян України, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування забезпечується мережею бібліотек / Тернопільською міською ЦБС/, безкоштовністю основних бібліотечних послуг.

2. Права користувачів

2.1. Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціально походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента, системи читацьких залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій.
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що і громадяни України.
2.3. Користувачі бібліотеки мають право:
·  безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат  та Інтернет;
·  безоплатно отримувати консультаційну допомогу в процесі пошуку та виборі джерел інформації;
·  безоплатно отримувати в тимчасове користування документи або їх копії ( з дотримання вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»);
·  одержувати фото та скановані копії документів за умови дотримання вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права» та їх урахуванням фізичного стану та цінності видання;
·   отримувати доступ до електронних інформаційних ресурсів;
·  користуватись електронними базами даних;
·  користуватись власними портативними комп’ютерами за умови автономного живлення;
·        одержувати інформацію   з   інших   бібліотек,   користуючись 

каналами зв'язку;
·        користуватися іншими  видами послуг,  у тому числі на платній 

основі;
·        брати участь у бібліотечних заходах та роботі бібліотечних рад 
відповідно регламенту їх діяльності;
·        звертатись з пропозиціями, зауваженнями, скаргами до адміністрації 
бібліотеки, щодо покращення організації обслуговування користувачів,
 відстоювати свої права згідно чинного законодавства.
         2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 15 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
         2.5.Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
         Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
         2.6.Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, видаються для користування тільки в читальному залі.
        2.7.Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які  встановлюються бібліотекою.

3. Обовязки користувачів

 3.1. Виконувати правила користування бібліотекою та дотримуватися режиму її роботи. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права користуватись нею на строк, що визначається розпорядженням адміністрації бібліотеки.
3.2. Користувачі зобов’язані проходити перереєстрацію в терміни і у порядку встановленому бібліотекою.
3.3. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює,  ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра. Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно чинного законодавства.
         У разі зміни місця проживання, зазначеного у паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
         Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
 3.4. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку і отримати дублікат читацького квитка.
3.5. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
 3.6. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.7. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.8. Користувачі мають дотримуватися тиші у бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в приміщенні бібліотеки заборонено.
3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

4. Права бібліотеки з обслуговування користувачів

4.1. Вимагати від користувачів виконання правил користування бібліотекою.
4.2. Надавати додаткові платні послуги відповідно чинного  законодавства.
4.3.Встановлювати види і розміри компенсації за нанесення матеріальних збитків, у т. ч. за пошкодження документів, майна бібліотеки, інформаційної та охоронної системи, псування електронного та іншого обладнання.
4.4.Визначати режим обслуговування користувачів.
4.5. Позбавляти користувачів, які порушують Правила, чи завдають шкоди бібліотечному фонду, майну, права користуватися бібліотекою на термін, передбачений Правилами користування бібліотекою.
4.6. Звертатись до судових органів за відшкодування завданих  бібліотеці збитків.
4.7.Надавати дозвіл ЗМІ та фізичним особам на проведення фото-, теле-, та відео зйомок.

5. Обовязки бібліотеки з обслуговування користувачів

5.1.Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні.
5.2.Створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації та використання бібліотечних ресурсів.
5.3.Дбати про підвищення  культури обслуговування користувачів.
5.4. Задовольняти інформаційні потреби користувачів через створення при бібліотеках читацьких обєднань та клубів за інтересами.
5.5.Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
5.6.Враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
5.7.Створювати бібліотечні ради;
5.8.Звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю. 
  

Немає коментарів:

Дописати коментар